Call for Papers

11.12.2017

Alkuperäiskansojen esineistöt ja aineeton kulttuuriperintö ovat keskeinen osa museoiden kokoelmia. Teemaan liittyvät monet kysymykset omistajuudesta, näyttelyiden välittämästä kuvasta ja kulttuurisesta tiedosta sekä alkuperäiskansojen osallisuudesta museotoimintaan. Myös kulttuuriympäristöihin liittyvissä kysymyksissä moniarvoisuuden ja monimerkityksisyyden huomiointi on oleellista. Jo alkuperäiskansan käsite herättää kysymyksiä - viitataanko sillä alkuperäisiin asukkaisiin ennen valtionrajojen muodostumista vai nykyiseen etniseen vähemmistöön suhteessa valtaväestöön?

Julkisessa keskustelussa kulttuurinen appropriaatio nousee ajoittain esiin ja myös museoala joutuu pohtimaan omaa asemaansa, toimintaansa ja rooliaan yhteiskunnallisena instituutiona. Seminaarin aihe on ajankohtainen sekä Suomessa että maailmalla, sillä kysymykset alkuperäiskansojen kokoelmien ja museo-objektien nykyisistä sijaintipaikoista herättävät keskustelua. Esimerkiksi Suomen kansallismuseo on päättänyt palauttaa saamelaiskokoelman saamelaismuseo Siidalle. Perusteluissa todetaan toimenpiteen lisäävän saamelaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja edistävän saamelaisten mahdollisuuksia kulttuuriperinnön ylläpitoon. Seminaarin tavoitteena on herättää keskustelua alkuperäiskansojen kulttuuriperinnön ympärille kietoutuvista teemoista ja problematiikasta. Samalla seminaari tarjoaa mahdollisuuden luoda kontaktiverkostoja museoalan sekä museologian opiskelijoiden kesken.

Pyydämme puheenvuoroja muun muassa seuraavista pohdinnoista:

 • Miten alkuperäiskansojen kulttuuriperintöä tuodaan museoissa esille?

 • Kenellä on oikeus esineistön esittämiseen?

 • Mikä on museoiden vastuu ja rooli alkuperäiskansojen kulttuuriperinnön siirtämisessä, tutkimuksessa tai tallentamisessa? Entä kulttuuriympäristöjen arvottamisessa ja suojelussa?

 • Millainen ja miten suuri ongelma alkuperäiskansojen esineistön esittäminen on?

 • Onko alkuperäiskansojen aineeton kulttuuriperintö otettu tarpeeksi hyvin huomioon kokoelmia kerättäessä, esitettäessä ja konservoidessa? Miten vääristymä estetään?

 • Onko taidemuseoilla ja kulttuurihistoriallisilla museoilla erilaiset lähtökohdat alkuperäiskansojen kulttuuriperinnön ja taiteen esittämisessä?

 • Miten alkuperäiskansat ja heidän kulttuurinsa on otettava huomioon museokasvatuksessa?

Pyydämme ehdotuksia teemaan liittyvistä puheenvuoroista 12.1.2018 mennessä. Tarjoamme puhujille kahta vaihtoehtoista puheen pituutta: keynote-puheenvuoron pituus on enintään 50 minuuttia ja tavallinen puheenvuoro 20-30 minuuttia. Puheenvuorojen yhteyteen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Seminaarin kielet ovat suomi ja englanti. Puheenvuoroehdotuksen abstraktin pituus on n. 250 sanaa, ja sen tulee olla Word- tai PDF-tiedostona.


Indigenous Peoples' Cultural Heritage and its Representation in Museums 

The objects and intangible heritage of indigenous peoples form an essential part of museum collections around the world. This year's theme discusses matters such as the ownership of indigenous peoples' objects, the portrayal of indigenous peoples in exhibitions, cultural knowledge and the indigenous peoples' participation in the functions of a museum. Additionally, it is essential to take into consideration the ambiguity and the multifaceted meanings that relate to cultural environments. To begin with, the definition of indigenous peoples itself raises questions: does it refer to those who inhabited an area before the national boundaries were formed, or to the current ethnic minorities?

Time and again the concept of cultural appropriation becomes a topic of public discussion. The museum field needs to assess its role, position and actions as an institution of society. The location of collections and museum objects of indigenous peoples is a controversial and current issue worldwide. For example, in Finland, the National Museum has repatriated an important Sámi collection to the Sámi Museum, Siida. This was stated to enhance the availability of the cultural heritage of the Sámi people and the possibilities for the Sámi to maintain their heritage. The seminar aspires to call forth a discussion of the problematic issues that surround the cultural heritage of indigenous peoples and also offers professionals and students a great opportunity for networking.

We kindly ask for proposals for example, on the following aspects regarding the matter at hand:

 • How indigenous peoples' cultural heritage is represented in museums?

 • Who has the right to display the objects of indigenous peoples?

 • What is the role and responsibility of museums in terms of researching or preserving the cultural heritage of indigenous peoples? Or in terms of evaluating and protecting the cultural environment?

 • What kind of problems might arise, exhibiting the objects of indigenous peoples?

 • Has the intangible heritage been taken into consideration properly in the act of collecting, displaying, and conserving these the objects? How can one prevent potential distortions?

 • Do art museums and cultural history museums have different starting points when it comes to displaying indigenous peoples' cultural heritage and art?

 • How should the indigenous peoples and their culture be taken into consideration in museum education?

We ask for the proposals to be sent to us by 12th of January 2018. There are two possible types of presentation lengths: keynote presentation (max. 50 minutes) or standard presentation (20-30 minutes). There will be time for questions and discussion after each presentation. The languages used at the seminar will be Finnish and English. The length of abstracts for presentations should be ca. 250 words in a Word or PDF file.